طرح سرویس رایگان برای اعضای باشگاه مشتریان
- مشتریان عضو باشگاه مشتریان (مشتریان قدیمی) در صورت درخواست و اعلام نیاز به واحد خدمات پس از فروش ، خدمت سرویس و راه اندازی مجدد رایگان در محل دریافت می کنند. (هزینه اجرت دریافت نمیگردد)

طرح حمل رایگان برای اعضای باشگاه مشتریان
- مشتریان عضو باشگاه مشتریان (مشتریان قدیمی) در خریدهای مجدد و بعدی ، محصول خریداری شده خود را به صورت رایگان در محل دریافت می کنند. (در تهران و کرج)

- هزینه حمل برای مشتریان شهرستان تا باربری یا ترمینال به صورت رایگان می باشد.