- دارندگان این کارت ، عضو باشگاه مشترکین مجموعه صنایع ایلیاکو محسوب شده و با ارائه این کارت می توانند بدون در نظر گرفتن محدودیت، در خرید تمامی امکانات از شرکت به میزان جمع مبلغ کارت، تخفیف نقدی دریافت کنند.

- این کارت در تمامی شعبات و مراکز زیر مجموعه شرکت قابل استفاده می باشد.

- از آنجا که نام شخص روی کارت درج نشده است، دارنده و ارائه کننده آن به عنوان صاحب کارت شناخته می شود.