• آغاز یک کسب و کار بر مبنای فکر و ایده همراه با رویکرد ایجاد منافع مشترک برای دستیابی به اهداف توسعه و رونق در کسب کار ماهیت کارآفرینی است که همسو با تلاش های پایدار و مستمر با ایجاد ارزش های اجتماعی و سازمانی چرخ های توسعه را با شناسایی فرصت های اقتصادی، انجام کارهای جدید یا ابداع روش های نوین به گردش در می آورد. 
  • مفهومی که ذاتاً یک سازه در سطح شرکت است اما خود را در اقدامات و رفتارهای کلیه کارکنان بروز می دهد تا با حرکت های جسورانه و پذیرش مخاطرات احتمالی آینده بستر توسعه اشتغال و ایجاد ثروت را فراهم سازد.